Müdür :  Hakan BAYRAKTAR / Durmuş DÜZGÜN / Mustafa Çağlar ÇOBAN
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 103

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı
İlçe sınırları içerisinde imar planları doğrultusunda Belediyemiz sorumluluğunda olan yolların açılması, asfaltlanması, bordür ve tretuvarlarının yapılması, önceden oluşan yollarda ise bozulan asfaltların ve bordür tamiratları ve bakımlarının yapılarak hizmete sunulması, Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak. Belediyemize ait tüm yapılar ile Meclis Kararı alınarak ilçe sınırlarımızda bulunan kamuya ait Okul, İbadethane, Muhtarlık, Karakollar, Aile Sağlık Ocaklar vb yapıların tadilat onarım işlerini yapmak. Bunları planlı ve programlı olarak, vatandaşların yaşamlarını zora sokmadan; kaliteli malzeme ve işçilikle en kısa sürede ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla yükümlü olan Fen İşleri Birimimiz faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yetki ve Sorumlulukları
Fen İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden Belediye Başkanına karşı sorumludur.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,
Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, yapmak ve asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
Yasa gereği belediyemizin sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkındaki teknik esaslara ait vasıf ve şartların değiştirilmesi veya ilavesi için önerilerde bulunmak,
Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak,
Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak,
İlgili mevzuat gereği tüm altyapı çalışmalarını; altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için gecikmeksizin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
İlgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, Belediyeye bağlı diğer birimlerin yapacağı ihalelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik yardım ve personel desteğinde bulunmak,
İmara aykırı yapı ve sit alanlarında yapılan yapıların yıkım işlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç gereç ve personel) destekte bulunmak,
İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkanları ölçüsünde mahalli idareler, eğitim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak,
Fen Biriminin sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile verimli kullanılmalarını sağlamak,
Fen Birimine bağlı yapılacak iş alanların da iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu gereği her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
Belediyedeki tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak,
Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl araçların Taşıt Kontrol Raporunu hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya ayırmak,
Bakım, onarım, ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, teçhizat vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,
Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek,
İmara aykırı yapılar ile ilgili olarak Belediye Encümeni tarafından alınan kararları uygulamak,
Binaların kapı numaraları, bağımsız bölüm numaraları hakkında ilgililerine yazılı veya şifai bilgi verilmesi, adres tespiti, isimsiz sokakların tespiti ve isimlendirilmesi, tabela eksiklikleri ve buna benzer tüm numarataj çalışmalarını yürütmek.