DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR.
Göreme Belediye Başkanlığından:

Nevşehir İli Merkez İlçesi Göreme Beldesi Aydınlı-Orta Mah. Belediye Cad. No:1C' de bulunan 50m2 ve aşağıda niteliği belirtilen dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi doğrultusunda Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

Niteliği ve miktarı: Aydınlı-Orta Mah. Belediye Cad. No:1C' de bulunan 50m2 dükkan
Aylık muhammen Kira bedeli: 60.000,00 TL + KDV
Geçici teminat Miktarı: 18.000,00 TL
Kira süresi: 10 Yıl
İhalenin yapılacağı yer: Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2 Nevşehir
İhale tarihi: 08/11/2022 Salı Günü
İhale saati: 15:45
İhale usulü: 2886 Sayılı D.İ,K. 45. Maddesi açık arttırma

İSTEKLİLERDE  ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Nüfus kayıt örneği,
3 - İkametgah belgesi,
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
8- Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
9 - Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 100,00 TL bedel kaşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 08/11/2022 tarihi saat 15:45 'e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler, (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdüdüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.Kategori : İHALE İLANLARI
Eklenme Tarihi : 19/10/2022
Görüntüleme Sayısı : 466