Müdür : Berkay DOĞRU / Yunus MIZRAK
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 124

 
Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı
Belediyemizin sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uyumlu olmasını sağlamak; kesinleşen imar planlarımız doğrultusunda imar planlarını belediye meclisine sunmak, kesinleşen imar planlarının parselasyon planlarını yapmak üzere hazırlanan dosyaları belediye encümenine sunmak; kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.
Yetki ve Sorumluluklar
Meclis ve encümen kararını gerektiren diğer dosyaları başkanlık makamına  hazırlayarak sunmak,
Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
Yapı denetim firmalarının kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
İnşaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 
İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek,
Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.
Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmalarına katılım sağlamak ve tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamına aktarımının sağlanması ile ilgili çalışmalar yürütmek,