Kılıçlar vadisinde, Göreme Açık Hava Müzesi’nin yaklaşık 600m. kuzeydoğusundadır. 3 apsisli, haç planlı, dört sütunlu, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu, batı köşe mekanları düz tavanlı, doğu mekanları ise kubbelidir.
 
Merkezi kubbede, İsa’nın göğe yükselişi, diğer kubbelerde İsa portreleri, düz tavanlarda ise oldukça zengin bezeme içinde Melek Gabriel ve Michael tasvirleri yeralır.
 
Kilisede şeritsel bir anlatım sözkonusudur. Kronolojik bir düzene göre yanyana yeralan sahneler içiçe girmiş, ayırıcı unsurlar yoktur. Ancak vurgulanmak istenen sahne, diğer sahnelerden ayrı olarak ele alınmıştır. İncil siklusundan 33 sahne yeralmaktadır. Bunlardan 12’si İsa’nin çoçukluğu, 3’ü yetişkinlik, 18’I ise İsa’nın çile çektiği evrelere aittir.
 
Kılıçlar Kilisesi, 9. yüzyıl sonlarına, 10. yüzyıl başlarına tarihlen-mektedir.
 
Sahneleri:Peygamberlerin görünümü, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Yusuf’un Meryem’i suçlaması, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Yusuf’un rüyası, Masır’a kaçış, İsa’nın mabete takdimi, Vaftizci Yahya’nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya ile İsa’nın buluşması, Vaftiz, İsa ve Zakkeus, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazurus’un diriltilmesi, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazarus’un diriltilmesi, Kudüs’e giriş, Son akşam yemeği, Ayakların yıkanması, Havarilerin kominyonu (Kutsal ekmek ve şarapla takdis edilmesi), İhanet, İsa Hanna ve Kayafa önünde, İsa Platus önünde, Petrus’un İsa’yı inkarı, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın çarmıhtan indirilmesi, İsa’nın gömülmesi, İsa’nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa’nın göğe çıkışı, Pentakost, Meryem’in ölümü ve aziz tasvirleri.