Zabıta Birimi: Zabıta Komiseri Selim TOSUN
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Birimi: Zabıta Memuru Ümit BİLEN, İdari Personel Zarife MIZRAK
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 114

Zabıta Birimi Görev ve Sorumlulukları
Zabıta Birimi, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma Usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta Birimi iş ve işlemlerini aşağıda belirtilen kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde icra eder.
1-) 2709 Sayılı T.C. Anayasası, 
2-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
3-) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 
4-) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
5-) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
6-) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
7-) 3194 Sayılı İmar Kanunu, 
8-) 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 
9-) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu,
10-) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
11-) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
12-) Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik,
13-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 
14-) 831 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 
15-) 2659 Sayılı Sular Hakkında Kanunu,
16-) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 
17-) 5625 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunu, 
18-) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
19-) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
20-) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 
21-) 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, 
22-) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 
23-) 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,
24-) 863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
25-) 2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanun,
26-) 4857 Sayılı İş Kanunu, 
27-) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun,
28-) 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 
29-) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 
30-) Belediye Zabıta Yönetmeliği, 
31-) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
32-) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 
33-) 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 
34-) Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 
35-) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 
36-) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
37-) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
38-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu,
39-) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, 
40-) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
41-) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Birimi Görev ve Sorumlulukları
9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği belde içerisinde bulunan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek ve ilgili işyerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek.