Göreme Belediyesi

Emlak ve Ruhsat Birimi

Müdür : Ümit BİLEN
Telefon : +90 384 271 20 01
Dahili : 114


Belediye sınırları içerisinde, imar planları ile kamuya ayrılan (yol, yeşil alan, otopark v.b.) taşınmazların istimlak edilerek kamuya tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,
 
* Belediyeye ait emlakların envanteri, beyanı, takibi, alım ve satım işlemleri ön hazırlığı ve dosyalanma çalışmalarını yürütmek,
 
* İmar planı ile şahıs parsellerine tevhid edilmek sureti ile yol v.b. kamu alanından ihdas edilerek, yapılan zorunlu satış işlemlerini yürütmek,
 
* Belediye hisselerinin satış işlemlerini takip etmek,
 
* İmar Biriminin teklifine göre yol fazlası satış işlemlerini yürütmek,
 
* Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereği Belediye taşınmazlarının imar planı amacına göre ihtiyacı olan idarelere devren satış işlemlerinin gerektirdiği çalışmaları yürütmek,
 
* İmar Affı Kanunu gereği gecekondu hak sahiplerinin işgalinde bulunan hazine arazilerinin Belediyeye devir işlemlerini yürütmek,
 
* İmar Affı Kanunu gereği gecekondu hak sahiplerince işgalli bulunan hazine taşınmazlarının aynı kanun gereği belediyeye devrinden sonra hak sahipleri adına yapılan tapulama işlemlerini takip etmek,
 
* İmar planında kamu alanlarına ayrılmış hazine parsellerinin İmar Kanunu gereği Belediyeye devir işlemlerini yürütmek,
 
* Mülkiyeti Belediyeye ait olan taşınmazlardan, işgale uğrayanların tespiti ve ecrimisil alınması işlemlerini yürütmek,
 
* Şahıslara ait olup da imar planı gereği kamu adına terkin edilen alanların (yeşil alan, park, otopark v.b.) kullanımından doğan gelirleri takip etmek ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 
* Taşınmaz mallara ait sicil tutulmasını ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapılmasını sağlamak,
 
* Diğer kamu kuruluşlarına (Vakıflar Müdürlüğü v.b.) ait olup, Belediyece park veya yol yapmak sureti ile izinsiz değerlendirilen veya çeşitli hizmet binalarının kullanımı nedeni ile kira bedeli tahakkuk ettirilen durumlarda gerek kamu kuruluşları arasında, gerek mahkemeler kanalı ile yapılan işlemleri takip etmek,
 
* Taşınmaz malları üzerinde irtifak hakkı verilmesi, özel mülkiyetteki taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması ve tahsis hakkı verilmesi konusunda yürütülen çalışmaların kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak,
 
* Hibe alma ve tapuda ferağ verme, ferağ alma işlemlerinin Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak yürütülmesini sağlamak,
 
* Belediye Başkanlığı Takdir Kıymet ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması, kayıt ve raporlama ile ihtiyaç halinde üye verilmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 
* Birim görev tanımında yazılmayan fakat kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.